logo
 HOME > Customer Center >  매뉴얼 다운로드
 
 
23   ProtoPlace 사용 설명서 (한글)   2007/12/20   4663
첨부파일 : ProtoPlace, Manual, KOR 27_12 AA.pdf
첨부파일 : Lab&Small장비구성.jpg
customer_manual_2007_12_20_201054(2).jpg
본 내용은 ProtoPlace의 설치. 사용 설명 및 문제점 등
해결을 할 수 있는 내용의 고객 사용자 설명서 이다.

참고하여 효율적인 장비 사용이 되어 주었으면 한다.

별첨 --------------------------------- PDF File
 
           
53   Mounter   BS 684 V4   BS 684 V4 catalog     nama III   2013/03/04   5781
52   Mounter   BS391   BS 391 catalog-E     nama III   2013/03/04   5843
51   Mounter   BS 281, New Bench top   BS 281 catalog     nama III   2013/03/04   5576
50   Reflow   RP6
[Desk-Top Oven.N2]3ch x Profiler. Lab
  RP6 software 2013년     nama ii   2012/12/14   5310
49   Reflow   200 C
40 Step 온도제어,PC interface
  200 series software 2012 ver     nama ii   2012/12/14   5603
48   Reflow   200 C
40 Step 온도제어,PC interface
  interface sw usb_V13     nama ii   2012/12/14   5532
47   Reflow   200 C
40 Step 온도제어,PC interface
  200 series Oven software     nama II   2012/12/14   5260
46   Reflow   200 C
40 Step 온도제어,PC interface
  200 series software     nama ii   2012/12/14   6101
45   Reflow   200 N
질소. PC Interface.온도 Profiler,40 Step
  user manual eng_kr V13_S     nama ii   2012/12/14   5662
44   Reflow   200 C
40 Step 온도제어,PC interface
  user manual eng_kr V13     nama ii   2012/12/14   5361
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9