logo
 HOME > Customer Center >  기사모음
 
 
9   2013년 전시용 장비 , 판매 행사   2013/12/04   3470

 

           그간의 단순 SMD 계수기능을 한차원 다른 Smart 한 기능을 갖고 있는 제품이며, 차세대

           smalle 한 01005 chip을 계수 할 수 있는 능력을 갖춘  SMD Smart Counter 이다.

 

          01005 Chip에 대하여 관심을 같어야 할 시기이다.  이러한 변화는 매우 빠른  속도로 적용

          되고 있기 때문이다.

 

 

 

 

   하기 내용   SMD Counter 4개 품목 행사.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
21   상반기 재고파악을 위한 SMD계수기 Event   nama II   2017/06/20   3079
20   PCB universal fixture 개별 판매. Model S80 적용 제품   nama ii   2017/02/01   3089
19   2016년 3월 전자잡지   NamA   2016/03/07   2581
18   소형 reflow 548-04G 특가 판매 [사용장비] 기분 좋은 가...   남아 II   2016/01/21   4636
17   수동 솔더 프린터 110 제원, 소형 마운터   nama   2015/10/29   3027
16   551-15. Reflow 온도 프로화일 동영상   nama II   2015/07/02   3735
15   LED 생산 Line 구성을 위한 장비 구성도   nama II   2015/04/28   4475
14   반자동 프린터 기능 제품 소개   nama II   2015/04/13   3660
13   미리보는 SMT잡지광고 와 Reflow 비교 Table   NamA   2014/09/19   4169
12   SMT잡지 기사.차세대 Reflow   NamA_SA   2014/07/01   3396
 
1 2 3 4