HOME > SMT Info > Mounter
 
 
19   무연솔더에 대응에 작업. 검사. 등등에 종합자료   2007/01/24   2497
첨부파일 : 무연솔더대응종합.zip
본 내용은 
1."무연솔더에 대한 납탬기술 체크포인트
2. 무연솔더 대응 리플로워 Oven 가열방식
3. 무연솔더 총 정리 2006_10
4. 무연솔더 환경 리드 스위치 기술 대응"
   서술된 내용으로 별첨 된 PDF File 을 참고하시기 바랍니다.

자료 출처 : 테크월드 SMT/PCB에서
 
       
18   FPB에 대한 기술적 모음   남아전자   2007/01/24   1474
17   0.5mm 피치 connector 회로에 대하여   남아전자   2007/01/24   1673
16   SEF Reflow 유형별 특징   남아전자   2007/01/24   1410
15   LPKF "New" PlotFlow Oven {320   남아전자   2007/01/24   1543
14   무연 Reflow 작업 시 기술 자료 모음집   남아전자   2007/01/24   1529
13   InterFlux "Solder Paste" 기술자료 건   남아전자   2007/01/24   1537
12   SEF PC interface Program "무료 다운 로드"   남아전자   2007/01/24   1538
11   RO-403 Reflow Machine {Dima-smt}   남아전자   2007/01/24   1778
10   Oven {4 Zone.Cooing. N2.4 Profiler.320'c}   남아전자   2007/01/24   1688
9   효율적인 솔더프린팅을 위한 기초적 상식   남아전자   2007/01/24   1655
 
1 2 3