logo
V-Cutting
Router
 
PCB Cutting 장비 종합 사진_동영상 장비 한번에 보세요
 HOME > Products > PCB Cutting > V-Cutting V-Cutting
어떠한 PCB조 조정 변경없이 사용 가능한 Cutting
상품명 PCB Cutting 장비 종합 사진_동영상
장비 한번에 보세요
원산지 중국
 

 

 

 

PCB V Cutting  장비에 대한 종합적인 사진을 참고 하여 주시기 바랍니다.

장비에 대한 세부적인 Spec은 해당 Model Site을 방문확인 하여 보세요.

 

장비에 대한 동영상. 데모 대한 문의는 info@namasmt.com으로 문의 주시기 바랍니다.

 

 

V커팅장비별  동영상

https://blog.naver.com/alldispenser/221345580112

 

 

참고 사항

 

다양한 PCB V-Cutting 에 대한 자료 및 동영상을

아래의 링크에서 확인하실 수 있습니다.

 


https://blog.naver.com/alldispenser

 PCB 관련 Blog

 스마트 폰에서 사용 가능 합니다.

 


V  Cutting N501  본체 장비

V  Cutting N501  본체 장비-2

 


V  Cutting N512   1.2m Platform

 

 

직구사이트로 이동


 

V  Cutting N512   1.2m Platform-2


 

V  Cutting N524   2.4m Platform


 

V  Cutting N524   2.4m Platform-2


 

V  Cutting N505   

반자동 Auto Loading

 

 

V  Cutting N505   

반자동 Auto Loading-2

 

 

 

V  Cutting N505   

반자동 Auto Loading-3


V  Cutting N506   

multi Cutting Auto-1


 

V  Cutting N506   

multi Cutting Auto-2

 

 

 

V  Cutting N506   

multi Cutting Auto-3

 

 

V  Cutting N508   

 


 

 

V  Cutting N508 -2

 

 

V  Cutting N509-1

Conveyor

 

직구사이트로 이동

 

 

V  Cutting N509-2

Conveyor

 

 

V  Cutting N509-3

Conveyor

 

 

V  Cutting N620-1

Air Press 방식

 


 

V  Cutting N620-2

Air Press 방식


 

 

V  Cutting N700 본체1

칼날 3개 (샛미 6개)


 

 

V  Cutting N700 본체2

칼날 3개 (샛미 6개)


 

 

V  Cutting N712 -1

1.2m Platform

칼날 3개 (샛미 6개)


 

직구사이트로 이동

V  Cutting N724 -1

2.4m Platform

칼날 3개 (샛미 6개)

 

 

V  Cutting N724 -2

2.4m Platform

칼날 3개 (샛미 6개)


 

V  Cutting N800 -1

반자동 Multi Cutting


 

V  Cutting N800 -2

반자동 Multi Cutting

 

V  Cutting N900 -1

in line  Multi Cutting

최대 19배열 작업

직구사이트로 이동


 

V  Cutting N900 -2

in line  Multi Cutting

최대 19배열 작업

 

 

 

 PCB Router 3500

연속적 작업 가능

Double Table

 

 

PCB Router 3500

연속적 작업 가능

Double Table