logo
 HOME > SMT Info > Mounter
 
 
19   무연솔더에 대응에 작업. 검사. 등등에 종합자료   2007/01/24   3198
첨부파일 : 무연솔더대응종합.zip
본 내용은 
1."무연솔더에 대한 납탬기술 체크포인트
2. 무연솔더 대응 리플로워 Oven 가열방식
3. 무연솔더 총 정리 2006_10
4. 무연솔더 환경 리드 스위치 기술 대응"
   서술된 내용으로 별첨 된 PDF File 을 참고하시기 바랍니다.

자료 출처 : 테크월드 SMT/PCB에서
 
  NO   Title     Date   Click
18   FPB에 대한 기술적 모음     2007/01/24   1996
17   0.5mm 피치 connector 회로에 대하여     2007/01/24   2170
16   SEF Reflow 유형별 특징     2007/01/24   1956
15   LPKF "New" PlotFlow Oven {320     2007/01/24   2047
14   무연 Reflow 작업 시 기술 자료 모음집     2007/01/24   2035
13   InterFlux "Solder Paste" 기술자료 건     2007/01/24   2038
12   SEF PC interface Program "무료 다운 로드"     2007/01/24   2353
11   RO-403 Reflow Machine {Dima-smt}     2007/01/24   2332
10   Oven {4 Zone.Cooing. N2.4 Profiler.320'c}     2007/01/24   5886
9   효율적인 솔더프린팅을 위한 기초적 상식     2007/01/24   2156
 
1 2 3